Aanstellingsvereisten en bevoegdheidsregels voor medewerkers van bedrijven

Onderwijsbevoegdheden VO en benoembaarheidsvereisten BVE

Voortgezet onderwijs

De tijdelijk gedetacheerden moeten worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de functie. Sommigen zullen wellicht een onderwijsbevoegdheid bezitten, maar niet allen. Als de gedetacheerde niet beschikt over een onderwijsbevoegdheid hoeft dit echter voor deelname aan Bedrijf voor de Klas geen belemmering te vormen. De onderwijsinspectie kan op aanvraag van de onderwijsinstelling onder verwijzing naar het project Bedrijf voor de Klas vrijstelling verlenen. Daarbij geldt in algemene zin dat een kandidaat in het bezit moet zijn van een diploma op hbo- of universitair niveau. Voor een aantal vakken in het vmbo bestaat bovendien bij kortdurende detachering via het project Bedrijf voor de Klas de mogelijkheid ontheffing aan te vragen voor mensen met een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4). Het gaat om de vakken metaaltechniek, bouwtechniek, elektrotechniek, consumptieve technieken, voertuigentechniek en installatietechniek. De scholen voor voortgezet onderwijs zijn op de hoogte van deze regels en zij zullen ingeval van detachering van een onbevoegde - onder verwijzing naar dit project - ontheffing kunnen aanvragen bij de inspectie.
Daarnaast moet de kandidaat uiteraard geschikt bevonden worden voor de werkzaamheden die hij of zij zal uitvoeren in het kader van de detachering. In alle gevallen moet een verklaring van goed gedrag overlegd worden.

Beroepsonderwijs en volwasseneducatie

Er zijn volop kansen in de bve-sector voor mensen met ervaring in het bedrijfsleven en specifieke vakdeskundigheid om gedetacheerd te worden. Uitgangspunt is dat de onderwijsinstelling beoordeelt of de kandidaat geschikt of bekwaam is voor de functie, waarbij de kandidaat geacht wordt te kunnen functioneren op hbo werk- en denkniveau en over voldoende didactische bekwaamheid beschikt. Uiteraard moet er een verklaring van goed gedrag overlegd worden.

Kandidaten die in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma hoger onderwijs (hbo of wo) en een bewijs van didactische bekwaamheid kunnen zonder meer worden gedetacheerd. Een kandidaat die niet over de genoemde diploma’s of getuigschriften beschikt, maar door de onderwijsinstelling geschikt geacht wordt voor de functie kan eveneens gedetacheerd worden. Het betreft dan een kandidaat die tenminste drie jaren ervaring heeft in de praktijk van het beroep waarop het desbetreffende onderwijs zich richt, of in de situatie dat door een combinatie van opleiding en werkervaring de kandidaat geacht moet worden te beschikken over een voldoende niveau.
Dat is interessant. Waar je Razor Shark kunt spelen in Nederland.
Hieronder vindt u de meestgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden
Controlelijst voor bedrijven
Controlelijst voor onderwijsinstellingen
Artikel Algemeen Dagblad
Frisse wind van buiten brengt school in beweging
Kansen voor kwaliteit
De ervaring van het lesgeven
Bedrijven lenen medewerkers aan het onderwijs Opfrissen voor de klas
 
 
 


Copyright © 2002-2023 Bedrijf voor de Klas