Kansen voor kwaliteit

 

Lukt het op uw school of instelling vaak niet meer om voldoende goede medewerkers aan te trekken? Moeten er soms practica of lessen uitvallen? Er zijn nu bedrijven die kunnen helpen met gedetacheerde medewerkers.

Medewerkers uit bedrijven verminderen niet alleen het tekort aan onderwijspersoneel. Zij boeien ook de leerlingen en studenten met hun actuele praktijkkennis en ervaringen. Zo heeft uitwisseling tussen bedrijven en onderwijs een meerwaarde voor de kwaliteit van het beroepsonderwijs. En het kan er ook aan bijdragen dat meer jongeren kiezen voor exact of techniek.

Uitwisseling tussen bedrijven en scholen – tussen ‘de praktijk’ en het onderwijs – biedt kansen voor extra kwaliteit in het beroepsonderwijs. Onderwijsinstellingen maken gebruik van actuele inzichten en ervaringen uit het bedrijfsleven. Bedrijven en werkgevers investeren in de kwaliteit van toekomstig personeel. Onderwijs en arbeidsmarkt in de regio sluiten zo beter op elkaar aan.

Bedrijf voor de Klas is een project voor tijdelijke detacheringen van medewerkers uit bedrijven naar diverse functies en taken in het onderwijs, waaronder die van docent. Het kan gaan om een dag per week, of om enkele weken of maanden full time, om een bepaald project, enzovoort. Zo’n detachering kan vooral een uitkomst zijn bij kleine vacatures of bij vervanging van een zieke. Het is ook mogelijk om één grotere vacature in te vullen met méér gedetacheerden uit een bedrijf.

Het gaat bij Bedrijf voor de Klas om kortdurende detacheringen, maar in een langdurende relatie tussen het bedrijf en de onderwijsinstelling. Bedrijf voor de Klas stimuleert regionale netwerken van contactpersonen uit bedrijven en onderwijsinstellingen die zich bezighouden met onderlinge contacten: detacheringen, excursies, uitwisselingen, docentenstages, materialen, enzovoort. Zo wordt bijgedragen aan een meer open arbeidsmarkt in het onderwijs.

Bedrijf voor de Klas kan een uitkomst zijn bij kleine vacatures of bij vervanging van een zieke leraar of medewerker. De gedetacheerde uit een bedrijf kan zelf het gat opvullen of kan een ervaren docent vervangen die dat doet. Een onderwijsinstelling kan ook één structurele vacature invullen met méér gedetacheerden.

Bij 
Bedrijf voor de Klas blijven de tijdelijk medewerkers in dienst van het bedrijf. Zij worden gedetacheerd bij de onderwijsinstelling. Bedrijf en onderwijsinstelling regelen onderling de betaling alsmede zaken als, reiskosten en reistijd, het al dan niet inzetten van de gedetacheerde in weken dat er geen onderwijs wordt gegeven (vakanties, tentamenweken en dergelijk), enzovoort. Onderwijsinstelling en bedrijf leggen hun afspraken vast in een detacheringsovereenkomst.

U kunt zelf contact leggen met een bedrijf in uw regio dat meedoet aan Bedrijf voor de Klas. U kunt ook het contact op gang laten brengen door een regionaal contactpersoon of, als die er nog niet is, door het SBO.

Nadat het contact met het bedrijf gelegd is, maakt u kennis met de gegadigde. Deze kan een onderwijsbevoegdheid hebben, maar meestal zal dan niet het geval zijn. Bevoegdheid is geen criterium voor Bedrijf voor de Klas, geschiktheid wel. U beoordeelt dat.

Vervolgens maakt u concrete afspraken met de gegadigde over de werkzaamheden, de aanpak, de stof die behandeld moet worden enzovoort. Andere taken dan die van docent, instructeur, onderwijsassistent – bijvoorbeeld managementadvisering – hoeven niet te worden uitgesloten. Wellicht zult u roosters of de schoolorganisatie wat moeten aanpassen. U maakt ook afspraken over training en begeleiding.

De onderwijsinstelling moet een interne begeleider (mentor) aanwijzen bij wie de tijdelijk medewerker altijd met vragen en eventuele problemen terecht kan. Een goede regel is dat de medewerker elke ‘onderwijsweek’ 'n keer een half uurtje met de mentor kan napraten. Als de mentor geen vakdocent of inhoudelijk deskundige is in het vak waarin de tijdelijk medewerker onderwijs geeft, dan weet de mentor waar de medewerker met vakvragen terecht kan.

Het kan nodig zijn dat de gegadigde een pedagogische of didactische training krijgt. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het regelen van training en begeleiding. Zonodig kan het SBO hierbij behulpzaam zijn.

De tijdelijk medewerker krijgt ruim tevoren eventueel lesmateriaal, boeken, oefenmateriaal enzovoort om zich goed voor te kunnen bereiden. De onderwijsinstelling zorgt voor een introductiepakket: huisregels; telefoonnummers; naam en telefoonnummers mentor; rondleiding door het gebouw (waar is kopieerapparaat, toilet, enz.); regels voor beoordeling van (huiswerk)opdrachten, aanwezigheid en spijbelen, ‘uit de klas sturen’; organigram, ‘smoelenboek’, en dergelijke.
Hieronder vindt u de meestgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden
Controlelijst voor bedrijven
Controlelijst voor onderwijsinstellingen
Artikel Algemeen Dagblad
Frisse wind van buiten brengt school in beweging
Kansen voor kwaliteit
De ervaring van het lesgeven
Bedrijven lenen medewerkers aan het onderwijs Opfrissen voor de klas

 
 
 


Copyright © 2002-2023 Bedrijf voor de Klas